Motivasjonstrigger

Brukergrupper:

Motivasjonstriggersystemet passer i alle bedrifter der man ønsker å øke motivasjonen blant de ansatte.

 

 Bakgrunn: 
Elementene i systemet er benyttet med suksess i flere virksomheter. Nå er de strukturert og satt i system slik at de enkelt kan benyttes av ulike virksomheter.

 

Hva oppnår man: 

Ved å gjennomføre en motivasjonstriggeranalyse med påfølgende handlingsplan vil man ha gode muligheter for å øke lønnsomheten, effektiviteten og omsetningen i bedriften samtidig som motivasjonen og trivselen øker. Flere fornøyde motiverte medarbeidere, tilsier også mer stabilitet i arbeidsstyrken.

 

Hvordan foregår samarbeidet: 

Det holdes et innledende møte der konseptet presenteres og man eventuelt blir enige om vilkår, deretter møter man ledelsen i virksomheten og informerer mer om metoden, drøfter virksomhetens konkrete situasjon og gjennomgår hvordan ulike motivasjonselementer er ivaretatt i dag, gjennomgår standard spørreskjemaer som rettes mot samtlige ansatte og foretar eventuelle tilpasninger ut fra bedriftens behov. Når det er enighet om gjennomføringen og tidsplan er angitt, avholdes et plenumsmøte der samtlige ansatte informeres om hva man skal gjennomføre og hvorfor og hvordan metoden fungerer.

De ansatte benytter spørreskjema som presenteres på nettsidene og legger inn sine svar. Spørreskjemaet er lagt opp slik at det tvinger de ansatte til å rangere ulike motivasjonsfaktorer i forhold til hverandre med hensyn til hvor viktige faktorene er for dem selv i stillingen de har i virksomheten. Deretter anmodes de om å gi tilbakespill på i hvilken grad stillingen deres tilfredsstiller ulike trivselsbehov. Svarene systematiseres av Esacon og gir oversikt over «motivasjonsgapet» for den enkelte og for virksomheten som helhet.  Oversikten er et godt grunnlag for diskusjon om aktuelle tiltak internt. Basert på diskusjonen søker WebSynergys konsulent i samarbeid med virksomhetens ledelse å komme frem til en handlingsplan som angir endringer som kan gi økt motivasjon.

 

Systemer for måloppnåelse: 

Ofte er økt motivasjon knyttet til at man faktisk ser resultater av egne handlinger og kan måle disse opp mot konkrete mål. Som en del av diskusjonen drøftes aktuelle målsettinger for personer i ulike stillinger vurdert opp mot virksomhetens overordnede målsetting.  Ofte dukker det opp spørsmål om man har de rette målene og de rette systemene til å måle det som er essensielt for virksomhetens måloppnåelse. Også her kan WebSynergys konsulenter bidra med råd.

 

Resultatlønn, ett av flere virkemidler:

Dette er ofte et konkret svar på deler av drøftingen. Vi drøfter både for og imot. Har man ordninger i dag? Fungerer disse godt nok? Hva bør gjelde den enkelte og hva bør gjelde på gruppenivå? WebSynergy kjenner både fordelene og ulempene ved resultatlønnsystemer. Basert på våre egne erfaringer skisserer vi en løsning for den aktuelle virksomheten.

 

Andre virkemidler:

På bakgrunn av svarene fra spørreundersøkelsen drøftes også andre virkemidler. Hvilke vil være mest effektive for denne bedriften? Hvordan kan de måles? Hvordan kan de implementeres?

Hvorfor benytte konsulenter for å oppnå bedre motivasjon og målstyring?

Dette er et felt der erfaring er avgjørende. Har man sett hva som fungerer i en organisasjon med et gitt sett problemstillinger, vil man ved bruk av en erfaren konsulent slippe å gå i de samme fellene som andre har gått i før en. Man vil kunne høste av konsulentens erfaringsbase i tillegg til å utnytte hans/hennes kjennskap til aktuell forskning på området.

Man sparer mye tid på å benytte WebSynergy sin konsulenthjelp på dette området blant annet ved å få  tilgang til systemer for å måle motivasjonstriggere og ved å få utkast til kontrakter for aktuelle bonussystemer (dersom dette er en del av løsningen).

 

Vilkår:

Man betaler en grunnpris for å gjennomføre spørreundersøkelser og en konsulentpris for anvendte timer fra WebSynergy sin side. Etter et innledende møte som er kostnadsfritt, vil vår konsulent gi et bindende tilbud.